BLOG

W dniu 3 grudnia 2020 r. minął termin implementacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej przepisów VI Dyrektywy AML. Wiadomo już, że zmiany nie zostały wprowadzone na czas jako, że nadal trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma implementować przepisy V Dyrektywy AML.

Dyrektywa AML V

W Polsce zostały częściowo wprowadzone przepisy implementujące Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (tj. Dyrektywę V AML). Podczas przygotowywania ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: „ustawa AML”), polski ustawodawca korzystał jedynie z projektu Dyrektywy AML V, zatem część zmian nie znalazła się ostatecznie w obowiązującej w kraju ustawie. Jak wskazano w opinii z 29 maja 2020 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, celem Dyrektywy AML V jest taka modyfikacja unijnych ram prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która pozwoli na zwiększenie transparentności przepływów finansowych dokonywanych w ramach systemu finansowego, co powinno wpłynąć na zwiększenie skuteczności regulacji.

Najważniejsze zmiany jakie przewiduje projekt ustawy opublikowany w dniu 27 lutego 2020 r. dotyczą:

 • doprecyzowania definicji doradcy podatkowego,
 • dodania nowej kategorii instytucji obowiązanych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, prowadzących działalność polegającą na:
  1. obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami w rozumieniu 120 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106),
  2. przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami w rozumieniu art. 120 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,– w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
 • rozszerzenia definicji beneficjenta rzeczywistego,
 • rozszerzenia definicji transakcji okazjonalnej poprzez dodanie transakcji z wykorzystaniem waluty wirtualnej o równowartości 1000 euro lub większej,
 • zmiany dotyczącej stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do klientów, z którymi utrzymuje się stosunki gospodarcze, w szczególności gdy:
  1. doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych;
  2. doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta lub beneficjenta rzeczywistego;
  3. instytucja obowiązana była w ciągu danego roku kalendarzowego zobowiązana na podstawie przepisów prawa do skontaktowania się z klientem w celu weryfikacji informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych,
  • podniesienia z kwoty 50 EUR do kwoty 150 EUR limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych.

  Dyrektywa AML VI

  Kolejna dyrektywa unijna nr 2018/1673 w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (tj. Dyrektywa VI AML) statuuje sankcje za przestępstwa związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Obowiązek transpozycji Dyrektywy AML VI przez państwa członkowskie minął 3 grudnia 2020r. Wprowadzenie nowej dyrektywy ma na celu ujednolicenie definicji przestępstwa związanego z terroryzmem i praniem pieniędzy.

  Po pierwsze Dyrektywa AML VI reguluje definicję działalności przestępczej, zgodnie z którą jest to wszelkiego rodzaju przestępczy udział w popełnieniu przestępstwa, które zgodnie z prawem krajowym jest zagrożone karą pozbawienia wolności lub aresztu maksymalnie na więcej niż rok, lub – w przypadku państw członkowskich, których systemy prawne określają w odniesieniu do przestępstw minimalny próg zagrożenia karą, takie przestępstwa, w stosunku do których dolna granica zagrożenia karą jest wyższa niż sześć miesięcy pozbawienia wolności lub aresztu. Za taką działalność uznaje się także:

  • udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wymuszenia,
  • terroryzm,
  • korupcję,
  • handel ludźmi i przemyt nielegalnych migrantów,
  • handel bronią,
  • fałszowanie pieniędzy,
  • przestępstwa dotyczące podatków,
  • wykorzystywanie seksualne,
  • cyberprzestępstwa,
  • porwania zabójstwa, wymuszenia i tym podobne.

  Dyrektywa AML IV precyzyjnie określa przestępstwo prania pieniędzy oraz wymienia jego rodzaje tj.:

  1. konwersja lub przekazanie mienia, ze świadomością, że pochodzi ono z działalności przestępczej, w celu ukrycia lub zatajenia nielegalnego pochodzenia tego mienia lub udzielenia pomocy dowolnej osobie, która bierze udział w takiej działalności, w celu umożliwienia tej osobie uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania;
  2. ukrycie lub zatajenie prawdziwego charakteru mienia, jego źródła, miejsca położenia, rozporządzania nim, przemieszczania, praw odnoszących się do mienia lub własności mienia, ze świadomością, że mienie to pochodzi z działalności przestępczej;
  3. nabycie, posiadanie albo użytkowanie mienia, ze świadomością w momencie jego otrzymania, że mienie to pochodzi z działalności o charakterze przestępczym.

  Akt prawny wprowadza także odpowiedzialność za pomoc, podżeganie, usiłowanie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.

  Art. 8 Dyrektywy VI  AML określa zaś kary dla osób prawnych, które obejmują między innymi:

  • odebranie prawa do świadczeń publicznych,
  • sądowy nakaz likwidacji działalności, czasowe lub trwałe zamknięcie zakładu,
  • objęcie nakazem sądowym,
  • zakaz prowadzenia działalności handlowej.

  Podsumowanie

  Opóźnienie transpozycji unijnych dyrektyw do polskiego porządku prawnego uzasadnia się trwającą epidemią koronawirusa. Opisane powyżej przepisy, które prędzej czy później zmienią polską ustawę AML należy oceniać pozytywnie. Można się spodziewać, że wiele kwestii budzących dotychczas wątpliwości interpretacyjne, zostanie doprecyzowanych, co z kolei pozwoli na lepsze wdrożenie przepisów przez instytucje obowiązane.

  Kancelaria TURCZA prowadzi kompleksową obsługę w zakresie AML, polegającą między innymi na przeprowadzaniu audytów AML oraz na wdrażaniu procedur oraz przygotowywaniu dokumentów przewidzianych w ustawie. Zapraszamy do kontaktu.

autorzy

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

Email: m.rabe-kozlowska@turcza.com.pl

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz legal english.

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: odo@turcza.com.pl

Magdalena Wietrak-Smura specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.

inne artykuły

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA Szanowni Państwo, Z przyjemnością zawiadamiamy o zmianie siedziby Kancelarii TURCZA, która już od najbliższego poniedziałku tj. 16 sierpnia br. będzie się mieściła przy ul. Grochowskiej 56 w Poznaniu. Kancelaria w związku ze stałym...

read more
Nowelizacja ustawy AML podpisana przez Prezydenta

Nowelizacja ustawy AML podpisana przez Prezydenta

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.Nowelizacja implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady...

read more

PAKIETY

Wszystkie nasze usługi oferujemy jako odrębne produkty lub w formie pakietów, dostosowanych do potrzeb poszczególnych podmiotów.

AUDYT

N

+ 5 godz. konsultacji z ekspertem

AUDYT + WDROŻENIE

N

+ 10 godz. konsultacji z ekspertem

AUDYT + WDROŻENIE + SZKOLENIE

N

+ 15 godz. konsultacji z ekspertem

Pytania?

KONTAKT Z KANCELARIĄ

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt – 8.30-16.30

  O nas

  Zapewniamy dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2020 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.