BLOG

W 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2020.971 tj. z dnia 2020.06.01; dalej jako: „ustawa AML”). Wówczas wiele kontrowersji wzbudziły przepisy ustawy dotyczące wysokich kar finansowych oraz innych sankcji, które przewidział ustawodawca. Przez przeszło trzy lata organy nałożyły szereg kar administracyjnych na podmioty podlegające pod regulacje ustawy. Na tej podstawie można prześledzić do jakich naruszeń dochodzi najczęściej i z jaką wysokością kar mamy najczęściej do czynienia.

Ponadto na przestrzeni ostatnich tygodni ustawa została znowelizowana – dostosowano ją do przepisów dyrektywy V AML.

Sankcje za niedopełnienie obowiązków

Zgodnie z ustawą, kary i sankcje mogą być nałożone na instytucje obowiązane, w tym na członków zarządu w spółkach, czy na kadrę kierowniczą wyższego szczebla lub pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, który jest odpowiedzialny wdrażanie przepisów ustawy.

Ustawa AML przewiduje następujące kary i sankcje:

1. Kary administracyjne
 • publikacja informacji o instytucji oraz zakresie naruszenia przepisów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organu karzącego;
 • nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;
 • cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;
 • zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok.
2. Kary pieniężne
 • karę pieniężną nakłada się do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro,
 • w przypadku osoby fizycznej kara może wynieść do 868.500 zł, a w wypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – do równowartości 5 000 000 euro albo do 10% obrotu ze sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy lub z ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
 • spółki wymienione w art. 58, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa w art. 59 (Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia przez instytucję obowiązaną obowiązków, można nałożyć karę również na osobę, o której mowa w art. 6-8 (koordynator, członek zarządu), odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie w czasie, w którym naruszono te przepisy, do wysokości 1 000 000 zł.
3. Odpowiedzialność karna:
 • niedopełnienie obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • niedopełnienie obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o powzięciu uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe, będące przedmiotem tej transakcji mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
 • przekazanie Generalnemu Inspektorowi nieprawdziwych lub zatajenia prawdziwych danych dotyczących transakcji, rachunków lub osób,
 • ujawnienie osobom nieuprawnionym, posiadaczom rachunku lub osobom, których transakcja dotyczy, informacji zgromadzonych zgodnie z ustawą lub wykorzystania tych informacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy.

► za powyższe czyny ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, bądź karę grzywny, jeżeli sprawca czynu działał nieumyślnie.

 

Kary nałożone przez organy

Organy odpowiedzialne za wdrażanie i kontrole przestrzegania przepisów AML tj. KNF, GIIF, MF oraz Prezes NBP nałożył szereg kar zarówno na spółki jak i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Poniża tabela prezentuje wybrane kary finansowe.

Podsumowanie

Jak można zauważyć, kary nałożone na podmioty są zróżnicowane pod względem wysokości. Istotne jest, że organy przeprowadziły wiele kontroli także u osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze – jednakże zazwyczaj w przypadku wykrycia nieprawidłowości kary były znacznie niższe niż te nakładane na większe spółki.

Kancelaria TURCZA prowadzi kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych w organizacji oraz w zakresie AML – jeśli nie wiedzą Państwo czy w Państwa organizacji wprowadzone zostały odpowiednie procedury związane z przestrzeganiem ww. przepisów – zapraszamy do kontaktu.

autorzy

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

Email: m.rabe-kozlowska@turcza.com.pl

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz legal english.

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: odo@turcza.com.pl

Magdalena Wietrak-Smura specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.

inne artykuły

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA Szanowni Państwo, Z przyjemnością zawiadamiamy o zmianie siedziby Kancelarii TURCZA, która już od najbliższego poniedziałku tj. 16 sierpnia br. będzie się mieściła przy ul. Grochowskiej 56 w Poznaniu. Kancelaria w związku ze stałym...

read more
Nowelizacja ustawy AML podpisana przez Prezydenta

Nowelizacja ustawy AML podpisana przez Prezydenta

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.Nowelizacja implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady...

read more
Ważne zmiany w ustawie AML

Ważne zmiany w ustawie AML

W dniu 3 grudnia 2020 r. minął termin implementacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej przepisów VI Dyrektywy AML. Wiadomo już, że zmiany nie zostały wprowadzone na czas jako, że nadal trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o...

read more

PAKIETY

Wszystkie nasze usługi oferujemy jako odrębne produkty lub w formie pakietów, dostosowanych do potrzeb poszczególnych podmiotów.

AUDYT

N

+ 5 godz. konsultacji z ekspertem

AUDYT + WDROŻENIE

N

+ 10 godz. konsultacji z ekspertem

AUDYT + WDROŻENIE + SZKOLENIE

N

+ 15 godz. konsultacji z ekspertem

Pytania?

KONTAKT Z KANCELARIĄ

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt – 8.30-16.30

  O nas

  Zapewniamy dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2020 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.